Wczytuję dane...
Regulamin

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym absclean.pl prowadzony jest przez Marię Sewielską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ABS-JET Service Maria Sewielska i adresem: ul. Paderewskiego 117, 34-600 Limanowa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7371160291, REGON 122794356, adres poczty elektronicznej: sklep@absclean.pl, numer telefonu: (+48) 606 649 603 lub (+48) 18 3370 155 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) – zwanego dalej „Sprzedawcą”. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem faktury VAT.
 2. Sprzedawca prowadzi punkt odbioru osobistego w siedzibie firmy tj. ul. Paderewskiego 117, 34-600 Limanowa.
 3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. W przypadku istnienia wad fizycznych pojedynczych produktów (np. uszkodzone opakowanie) są one dokładnie opisane w karcie tychże produktów.
 4. Jeśli towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest objęty jakąkolwiek dodatkową gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie, wówczas stosowna informacja umieszczona jest w karcie produktu.

 

Art. 2 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu absclean.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są zapisywane na stałe w sklepie. 

 

Art. 3 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie absclean.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami netto/brutto, a kwota końcowa w koszyku jest zawsze cena brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

 

Art. 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy absclean.pl umożliwia Klientom:
  a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość.
  b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym absclean.pl oraz w sklepie prowadzonym przez Przedsiębiorcę.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę absclean.pl, na adres poczty elektronicznej sklep@absclean.pl oraz telefonicznie pod numerem (+48) 18 3370 155. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 

Art. 5 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres email potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym absclean.pl można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem przewoźnika GLS Poland Sp. z o.o. lub UPS Polska Sp. z o.o.. Wybór opcji dostawy przez zamawiającego następuje podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta i zależą od wybranej formy dostawy oraz zawierają koszty opakowania i przygotowania towaru do wysyłki:
  a) GLS Poland Sp. z o.o.  - 20,00 PLN
  b) UPS Polska Sp. z o.o.  - 20,00 PLN
 3. W przypadku wyboru dostawy z formą płatności za pobraniem, koszt dostawy jest powiększany o 4,00 PLN.
 4. Na czas od złożenia zamówienia do otrzymania przesyłki przez Klienta składa się:
  a) czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia przez klienta do nadania mu statusu wysłane) - na stronie internetowej absclean.pl przy każdym produkcie podana jest informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
  b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia - w większości przypadków nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze.
 5. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Kupujący powinien sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Sprzedający nie wyklucza możliwości uwzględnienia reklamacji pomimo braku protokołu sporządzonego w powyższy sposób.
 7. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 6 Sposoby płatności za towar prezentowany na stronie absclean.pl

 1. Możliwe formy płatności za towar przed wydaniem towaru klientowi:
  a)Tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 75 1020 3453 0000 8302 0204 6654 prowadzony w PKO BP o. Limanowa. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska lub nazwy Kupującego. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Możliwe formy płatności za towar w momencie jego odbioru:
  a) gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy przewozowej.
  b) gotówką do rąk Sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego.
 3. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki sprzedaży i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

Art. 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@absclean.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 1, koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia przez Sprzedawce o odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów przesyłki GLS Poland sp. z o.o. (16,00 PLN), w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Art. 8 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego absclean.pl

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, uszkodzeń produktu lub braku elementów Klient może złożyć reklamację pod adresem email sklep@absclean.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Reklamacja może być również złożona osobiście pod adresem ul. Paderewskiego 117, 34-600 Limanowa, tel. 606 649 603.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony przez Sprzedawce na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane Klientowi. Jeżeli wymiana lub uzupełnienie elementów będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, obniży cenę zakupu lub wymieni na inny towar dostępny w sklepie - wg. wyboru Klienta.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich zgłoszenia Sprzedawcy.
 5. W przypadku konieczności zwrotu produktu, Klient odsyła produkt do sklepu paczką pocztową priorytetową, a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy (do kwoty przesyłki paczki pocztowej priorytetowej 10,99 zł) oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.

 

Art. 9 Postanowienia końcowe

 1. 1. Korzystanie ze sklepu internetowego absclean.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej absclean.pl. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego absclean.pl w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMACJE_DOTYCZACE_KORZYSTANIA_Z_PRAWA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf - ZAŁĄCZNIK nr 1: Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
WZOR_FORMULARZA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf - ZAŁĄCZNIK nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy